Nasıl Öğretiyoruz?

Nasıl Öğretiyoruz?

    Babaoğlu Koleji, modern kampüsü, alanlarında uzman öğretmen ve yönetici kadrosuyla yaşamın her alanında kendini ifade edebilen, donanımlı, özgüven sahibi, dünyayı tanıyan, evrensel değerlere sahip ülkesini seven ve ülkesi için çalışmayı bir borç bilen “bireyler” yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
Babaoğlu Kolejinde, üstlenilen misyonun gerçekleştirilmesi için “Tam Öğrenme” modeli uygulanmaktadır. Müfredatın belirlediği öğrenme sürecinin uygulandığı okullarda, okul içi öğrenmelerdeki %20 olan başarı oranı,  Tam Öğrenme modeliyle Babaoğlu Kolejinde okul içi öğrenme başarı oranını %75 ile %95’e çıkaran bir öğrenme süreci oluşturulmuştur.

TAM ÖĞRENME MODELİ NEDİR?
     Tam öğrenme modeli “tüm öğrenciler okulda öğretilenleri öğrenebilir” varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayımın gerçekleştirilebilmesi için bilimsel çalışmalarla sağlam bir alt yapı oluşturulmaktadır.
•    Öğrenciler “Babaoğlu Giriş Sınavı”yla okulumuzla tanışır ve bu sınav öğretmenlerimiz tarafından değerlendirilir.
•    Giriş sınavı sonrası Babaoğlu Kolejinin paydaşı olan öğrencilerin ayrıntılı bir analizi yapılır.
•    Psikolojik danışman ve rehberlik uzmanımız ve psikoloğumuz, “paydaşımız” olarak tanımladığımız öğrencilerimizin öğrenme stillerini (görsel öğrenme, işitsel öğrenme, kinestetik öğrenme)  belirler. 
   

     Bu çalışmalar sonucunda öğrencilerin “özgeçmişi” oluşturulur. 
     Sonraki aşama öğretim hizmetlerinin niteliğinin artırılması için insan kaynağı ve fiziki mekânlar ile teknolojik alt yapı oluşturulur.

•    Her öğrencinin kendini ifade etme ve öğrenme sürecine her an katılabileceği sınıf mevcudunda, “akran rehberliğinin” gerçekleşmesi amacıyla heterojen sınıflar oluşturulur.
•    Her sınıfta öğretmenin kullanacağı bilgisayar ve projeksiyon cihazları, fen ve bilgisayar laboratuvarları, kablosuz internet erişimi, resim ve müzik atölyeleri, kapalı spor salonu, konferans salonu, kütüphane gibi öğrenme sürecinde öğrencinin ihtiyaç duyacağı birimler hazırlanır.
•    Eğitim – öğretim döneminin başında öğretim kadrosu, yaptığı hizmet içi eğitimle bütün uygulamaları ve ders içeriklerini yeniden gözden geçirir ve eğitim sürecini yapılandırır.

     Bütün bu planlama ve alt yapı çalışmalarıyla öğrenciler arasındaki farklılıklar olumlanarak sürece dâhil edilip okuldaki öğrencilerin öğretilenlerin çoğunu öğrenerek en başarılı öğrenciler düzeyine gelmelerinin mümkün olduğunu elde ettiğimiz somut verilerle kanıtlamış bulunan Babaoğlu Koleji, verdiği eğitimin kalitesini bilimsel yöntemlerle artırmaya devam ettirmektedir. 

TAM ÖĞRENME MODELİYLE ULAŞILMAK İSTENEN HEDEFLER

     Babaoğlu Kolejinde uygulanan “Tam Öğrenme Modeli” yle ulaşılmak istenen hedefler şu şekilde temellendirilmiştir:
  
•    Öğrencilere planlı öğretim ve olumlu öğrenme koşulları sağlanmak
•    Her öğrenciye yeterli zaman ayrılmak 
•    İpucu, pekiştirme, dönüt ve düzeltme verilmek 
•    Öğrenci katılımı sağlanmak 
•    Tam öğrenme ölçütü belirlenmek
•    Bir ünite öğrenilmeden diğerine geçilmemek 

ÖĞRETİM SÜRECİNDEKİ AŞAMALAR VE UYGULAMALAR

1.    DERS İŞLENİŞİ

     Eğitim – öğretim sürecinin en önemli noktası okulda işlenilen derslerdir. Babaoğlu Kolejinde dersler bilimsel temellere dayandırılmış belirli ve planlı aşamalarda gerçekleştirilir:

•    İPUÇLARI


     Öğretmenler, “tam öğrenme” nin sağlanabilmesi için öncelikle öğrencilerin ilgisini artırmak, önceki bilgilerini hatırlatmak amacıyla:
a. Sözel ipuçları, 
b. Yazı, şekil, grafik, 
c. Film, slayt, 
d. Gösteri

gibi yöntemler kullanarak öğrenciye, neyin öğrenileceğini açıklayan mesajlar aktarır. Bu şekilde öğrenci neyi, niçin ve nasıl öğreneceğini kavrar. 

•    DERSİN SUNUMU

     Öğretmenlerimiz, derslerde işleyecekleri konuları Milli Eğitim Bakanlığının hazırlamış olduğu müfredat programında belirtilen kazanımlar doğrultusunda görsel ve işitsel ögelerle desteklenmiş, ilgi çekici sunularla bilgisayar ve projeksiyon kullanarak öğrencilere aktarır. 

     Öğretmenlerimiz, zümre toplantılarında ortak aklın ürünü olarak hazırladıkları sunuları, konu, öğrencinin düzeyi, kültürel ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, rehberlik biriminin de katkılarıyla sınıflarda farklı teknik ve yöntemlerle öğrencilerine aktarırlar. Burada amaç öğrencilerin bireysel farklılıkları olduğu ve bunun öğrenme sürecine etki edeceği gerçeğiyle hareket ederek öğrencinin derse katılımını sağlamak ve öğrencide “Kolayca öğreniyorum, ben de başarılıyım.” Duygusu uyandırmaktır. 

•    ADIM ADIM ÖĞRENME

     “Tam Öğrenme Eğitim Modeli” ni benimsemiş olan öğretmenlerimiz, derste işlenilecek konuya ilişkin kazanımları alt başlıklara ayırarak öğrencilere adım adım kavratırlar. Konuya ilişkin bir alt başlık tam anlamıyla öğrenilmeden bir başka alt başlığa geçilmez. Bu şekilde öğrenciler edindikleri kazanımlar arasında bağ kurarak bir bilgi zinciri oluşturur. 

•    ÖĞRENCİ KATILIMI

     Babaoğlu Kolejinin eğitim felsefesinde öğrenme sürecinin öznesi olan ve okul olarak eğitim – öğretim paydaşımız olarak tanımladığımız öğrencilerimiz “adım adım gerçekleştirdikleri” öğrenme sürecinde hiçbir zaman pasif değildirler. 
     “Öğretmen tahtada dersini anlatır, öğrenci de sırasında oturup öğretmenini dinler.” mantığının çağın çok gerisinde kaldığına inanan öğretmenlerimiz, ders süresi boyunca adım adım gerçekleştirdikleri öğrenme sürecinin her aşamasına öğrencileri de dâhil eder. 
     Öğrenci, öğrenme süreci sırasında kendisine sunulan ipuçları ve yönergeler doğrultusunda, öğretmenin rehberliğinde dersin her aşamasında konuya ilişkin kazanımlara yönelik çok değişik uygulamalar yapar.
     Öğretmenlerimiz, derslerde öğrenci katılımını sağlamak için “grup çalışması, drama, benzetim” gibi öğretme stratejileri, yöntemler ve teknikler kullanır.
     Öğrenme süreci boyunca, öğrencilerimiz yaptıkları deneyler, projeler, uygulamalar ile “yaparak ve yaşayarak” öğrenirler. Bütün bu uygulamalar sonucunda öğrenme sürecine etkin katılımla, öğrencilerimiz daha kalıcı izli öğrenme yaşantıları gerçekleştirir.

•    ÖDÜL VE MOTİVASYON

     Eğitim ve öğrenme psikolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar, eğitim –öğretimde “ödül” mekanizmasının “öğrenme isteğini” ve “öğrenmenin niteliğini” artırdığını tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. 
    
     “Ödül” mekanizmasını etkin ve verimli bir şekilde kullanmayı bir sisteme oturtan Babaoğlu Kolejinde öğretmenler, öğretmenlik sanatı ve formasyon bilgilerini kullanarak, derslerini işlerken öğrencinin derse etkin katılımını sağlamak ve öğrencide “öğrenme isteği” uyandırmak amacıyla öğrencilere, sergiledikleri olumlu davranışlar için “övgü belgesi” verirler.   
    
     Hitap edilen yaş grubu, yaşamlarının bu döneminde “manevi” ve “psikolojik” anlamda tatmin olmayı her şeyin üstünde görürler. Bu nedenle okulumuzda uygulanan “basamaklı ödüllendirme sistemi”nde öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle ders içi ve ders dışı faaliyetlerinde sergiledikleri olumlu ve istendik davranışlar neticesinde öğretmenlerinden ilk olarak “Övgü Belgesi” alırlar. 5 tane övgü belgesine ulaşan öğrenci 1 tane “Mavi Kart” alır. 7 tane mavi kart alan öğrenci “Gurur Belgesi” almaya hak kazanır. Gurur belgesi alan öğrenci 7 tane mavi kart daha alırsa  “Onur Belgesi” almaya hak kazanır. “Gurur Belgesi” ve “Onur Belgesi” öğrenciye okul töreninde okul müdürü tarafından takdim edilerek öğrenci tüm arkadaşlarının önünde onurlandırılır. Bütün bu uygulamalar öğrencinin başarısını olumlu yönde “doğrudan” etkiler.

2.    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Ölçme – değerlendirme öğrenme sürecinin vazgeçilmez ve en önemli faaliyetlerinin başında gelir. 
    Babaoğlu Kolejinde “ölçme ve değerlendirme” de kullanılan araç ve yöntemler:
    1. Derslerde uygulanan “Konu Kavrama Testleri”
    2. Okul geneli uygulanan “Liselere Geçiş Sistemi” 
    3. Derslerde uygulanan “Yazılı Yoklama Sınavı”
    4.    Ürün odaklı ölçme ve değerlendirme araçları:
        a. Tanımlı performans görevi
        b. Sözlü sunum / görsel sunum
        c. Kompozisyon
        d. Poster / afiş
        e. Proje / teknolojik tasarım
        
    Konu Kavrama Testleri: Ders öğretmenleri tarafından derslerde uygulanan “konu kavrama testleri”, öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanır ve öğrencilerin neler öğrendiklerini ve neleri öğrenmeleri gerektiğini ortaya çıkarmaya çalışılır.    
    Konu Kavrama Testlerinin sonuçları ders öğretmeni tarafından incelenir ve ortaokul ders programlarının öngördüğü temel beceriler ve kazanımların öğrenciler üzerindeki yansımaları gözlenerek öğrencilere neyi öğrenip neyi öğrenmedikleri bildirilir. Bu aşamadan sonra “düzeltme süreci” başlar. “Düzeltme süreci” ise yanlışlarının düzeltilmesi eksiklerin tamamlanmasıdır.
    Düzeltmelerde, her öğrenciye kendi öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmesi için hangi ders kitabı, öğretim materyali ve kaynaklardan yararlanacağı konusunda rehberlik edilir ve ders öğretmeni tarafından yapılan “birebir” ya da “grup etütleri” ile öğrencinin eksikleri giderilir.
    
    Liselere Geçiş Sistemi (LGS Hazırlık Sınavı): Okul genelinde belirli periyotlar dâhilinde MEB müfredat programında belirtilen takvime uygun olarak öğrenilen ünitelerden oluşan iki oturumlu yapılan 5, 6 ve 7. sınıflara uygulanan “Liselere Geçiş Sistemi” ya da 8. sınıflara uygulanan  “LGS Hazırlık Sınavı”; öğrencilerin ders veya ünite ile hedeflenen kazanımları öğrenme dereceleri hakkında dönüt sağlamak amacıyla düzenlenir.

   Liselere Geçiş Sistemi ve LGS Hazırlık Sınavı neticesinde konu temelli ayrıntılı karneler düzenlenir. Bu karneler hem ders öğretmeni (kendi dersine ilişkin sonuçları) hem de sınıf öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte incelenir, dersler ve konulara ilişkin eksiklikler belirlenip “düzeltme süreci” başlatılır. Düzeltme sürecinde kullanılacak materyaller ve kitaplar konusunda öğrenciye bilgi verilir ve eksikleri giderme amacıyla “birebir” ya da “grup etütleri” planlanır.

    Yazılı Yoklama Sınavı: Öğrencilere not vermek amacıyla haftalık ders saat sayısı 3 ve daha fazla derslerden en az 3, haftalık ders saati 1 ya da 2 saat olan derslerden en az iki yazılı sınav zümrelerce planlanarak uygulanır. 

3.    TAMAMLAYICI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

     Eğitim – öğretim süreci boyunca yapılan her ölçme değerlendirme sonrası her öğrencinin “öğrenme düzeyi” belirlenir. Bu işlemler ve uygulamalar sonunda öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıkları ders öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından raporlanır. 
Her öğrenci için hazırlanan “öğrenme düzeyi”, “öğrenme hızı” ve “öğrenim düzeyi farklılıkları” sonucunda, öğrencilerin eksikleri ve öğrenme güçlüklerinin giderilmesi için ders dışında tamamlayıcı eğitim çalışmalarına yer verilir.

•    Tamamlayıcı Eğitim Çalışmaları

1.Küçük gruplarla öğretim: Ders öğretmeninin belirlediği öğrencilerle hafta içi okulda yapılan tamamlayıcı eğitimdir.
2.Okulda ek öğretim: Ders öğretmeni ve rehberlik birimi tarafından yapılan ölçme değerlendirme sonucunda eksiklikleri belirlenen öğrencilere yönelik hafta sonu yapılan 3 ders saati süren tamamlayıcı eğitim çalışmasıdır.
3.Ödevlendirme: Ders öğretmeni tarafından, sınıf içindeki gözlemleri sonucunda öğrenme hızı ve öğrenme farklılığı belirlenen öğrencilere işlenen ünitenin pekiştirilmesi ve eksiklerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmadır.
4.Programlı öğretim: Rehberlik birimi tarafından etkin ders çalışma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik yapılan çalışmadır.
5.Kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim: Ders öğretmeni tarafından belirli aralıklarla işlenen ünitelerin öğrenci tarafından hatırlanması ve pekiştirilmesi amacıyla yapılan çalışmadır.
6.Akademik oyunlarla öğretim: “Yaparak ve yaşayarak öğrenme” yi amaçlayan tamamlayıcı eğitim çalışmasıdır.
7.Tekrar öğretim: Ders öğretmeni tarafından sınıf düzeyinde görülen eksikler sonucunda ders içinde uygulanan tamamlayıcı eğitim çalışmasıdır.

     Bu seçeneklerden biri ya da birkaçı tamamlayıcı eğitim çalışmaları için uygulanır.

Hemen Ara