Akademik Birimler

Akademik Birimler

Türkçe

  Türkçe derslerinde; öğrencilerimizin kazanımlar ve etkinlikler yoluyla okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri, dilimizin imkân ve zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrencilerimiz; dil sevgisi ve bilinci kazanarak öğrenme sürecinde daha verimli olacak, kendilerini hayata ve geleceğe hazırlayacak birikimi edineceklerdir.
 
     Türkçe derslerinde verilen eğitimle öğrencilerimizin;  dinlediklerini, izlediklerini ve okuduklarını anlayan; duygu, düşünce ve hayallerini anlatan; eleştirel ve yaratıcı düşünen bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.  Ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle sorumluluk üstlenebilen, girişimci, çevresiyle uyumlu, olay, durum ve bilgileri araştırma, sorgulama, eleştirme ve yorumlamayı alışkanlık hâline getiren öğrencilerimiz okulumuzdan estetik zevk kazanmış ve millî değerlere duyarlı bireyler olarak mezun olmaktadırlar.

Okulumuzda öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik  programı uygulanmaktadır. Hedefimiz; günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen, analitik düşünebilen ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

     Bireysel öğrenmenin yanında öğrencilerimizin paylaşarak ve gerektiğinde yarışarak projeler, oyunlar üretebildiği bir öğrenme-öğretme ortamının sunulduğu matematik derslerimiz, buluş, soru - cevap, problem çözme, tartışma, oyun, sunuş yolu, araştırma, proje, grup çalışması gibi yöntemlerle işlenmektedir.

     Okulumuz Matematik kulübünde öğrencilerin matematiğe ilgi ve meraklarını arttırarak onlarda öğrenme heyecanı yaratacak bir öğretim ortamı oluşturulması ,öğrencilerin matematik dersinde edindikleri bilgileri günlük yaşama aktararak çeşitli projeler hazırlamaları hedeflenmektedir. Ayrıca kulübümüz bünyesinde oluşturduğumuz olimpiyat takımı , okulumuzu ulusal yarışmalarda temsil etmektedir.

 Fen Bilimleri, doğal çevreyi inceleme ve kavramaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan bilgiler bütünüdür.
     Okulumuz Özel Babaoğlu Koleji'nde, Fen Bilimleri dersi her türlü modern donanıma sahip olan Fen Laboratuvarında, Fizik, Kimya ve Biyoloji  dalları adı altında branş öğretmenleri ile  işlenmektedir. Dersler, tepegöz, bilgisayar+projeksiyon,  mikroprojeksiyon, merkezi kontrollü ünite ve masaları ile çok çeşitli deney araç-gereçleriyle desteklenerek, öğrencilerin görsel ve işitsel anlamda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.
     
Bütün bu olanaklar dahilinde, Fen Bilimleri derslerinde:

 1. Dersi derste öğrenme, derse hazırlıklı gelme alışkanlığı kazandırma,*İlgilenen, keşfeden, sorgulayabilen, doğru kararlar verebilen, problem çözebilen ve sürekli öğrenen bireyler olarak yetişmelerini sağlama,
 2. Yeni teknolojileri anlayabilen, kullanabilen bireyler haline gelmelerine yardımcı olma,
 3. Öğrencilerin derse aktif olarak katılımını sağlama,
 4. Değişik yollarla ve farklı hızlarda öğrenen öğrenciler için hem bireysel hem de grup halinde yürütülen süreçlerin hazırlanması ve bu süreçte öğrencilerin yaş ve düzeylerine göre modellerin uygulanması,
 5. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemle ilgili sözlerinden örnekler vererek kavratabilme,
 6. Sadece ders kitaplarına bağlı değil, çeşitli kaynaklara dayalı ve öğrencilerin bilgilere kendilerinin ulaşmasını sağlayan fen eğitiminin verilmesi,
 7. Öğrencilerin yönlendirilip özendirilerek ve deneyim kazandırılarak fen derslerine olan ilginin arttırılması,

Fen Bilimleri yaşam tarzına dönüştürerek bilimsel çalışma yöntemlerini öğrencilerimize kazandırmak amaçlanmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinde kendisini her ortamda ifade edebilen, insan ilişkilerinde pozitif düşünmeye önem veren, ulusal değerlerine sahip çıkan, geçmişini bilip geleceğine ışık tutan bireyler yetiştirmeyi esas alıp hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda öğrencilere bir yandan yakın ve uzak çevrelerini soyutluktan uzak, somutlaştırılıp aktarılırken diğer yandan akademik bilgi birikimleri adına da çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda çeşitli kaynaklardan elde ettikleri bilgileri özümseyebilen öğrencilerimiz kendisine, ailesine, çevresine yasalara ve devlete karşı görev ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenirken, bunları davranışa da dökerek çevresine etkili bir biçimde uyum sağlamaktadır. Bizler de özgün bireyler yetiştirmenin tadını çıkarmaktayız.

Babaoğlu Kolejinde sosyal bilgiler bünyesinde öğretmen ve öğrenci dayanışması içerinde yapılan bazı etkinliklerimiz şunlardır:

 • Konularımızla bağlantılı tarihi ve coğrafi içerikli geziler düzenlenir.(Çanakkale, Ankara-anıtkabir, Konya-çatalhöyük,Mevlana,side antik kenti)
 • Resmi kurum ve sivil kuruluşlar ziyaret edilip röportajlar yapılır.
 • Okulumuzda kitap ve oyuncak kumbarası oluşturularak öğrencilerde paylaşım duygusu güçlendirilir.
 • Toplumsal sorunlara duyarlılık gösterilir.
 • Okulumuzda sınıflarımızın ortak çalışmaları ile bölgeler konulu stantlar oluşturulur.
 • Çanakkale şehitleri anma programlarında kısa tiyatro metinleri oluşturulur. 
 • TEMA VAKFI işbirliği ile ağaç dikim etkinliklerinde yer alırız.
 • Atık pilleri toplama kampanyamız ile çevre duyarlılığımız pekiştirilir.


 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu ve genel hedefleri incelendiğinde, kişilerde birlikte yaşama, farklı fikirlere saygı duyma ve hoşgörü kültürünün öğrencilerde yerleştirilmesinin vurgulandığı görülmektedir.                Programın vizyon ve hedeflerinde ön plana çıkan ikinci husus, öğrencilerin eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilmeleri, düşünebilmeleri, akıllarını kullanabilme becerisini kazanabilmeleridir.

Babaoğlu kolejinde öğrenciler:

 1. Dinin, Allah-insan ilişkilerini düzenleyen bir olgu olduğu, dinin evrensel barış kültürünün yerleşmesinde ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında katkıda bulunabileceğini benimser.
 2. İnancını akılla bütünleştirir. Kendi dinini, örf ve âdetlerini olduğu kadar diğer insanların dinlerini, örf ve âdetlerini de saygı ve hoşgörü çerçevesinde değerlendirir.
 3. Dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğu, her şeye karşı sevgiyle ve olumlu yaklaşılması gerektiği bilincine ulaşır. 
 4. Din ve ahlâkla ilgili konularda akılcı ve eleştirel yaklaşım sergiler.
 5. Dinin "hukukun üstünlüğünü" esas aldığını kavrar.
 6. Din alanında yetkin olan ile olmayanı ayırır.
 7. İnanma ve yaşama özgürlüğünün bilincine varır.
 8. Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt eder.
 9. Dinin öğütleriyle, örf ve âdetlere dayalı sağlıksız dinî oluşumları ayırt eder.
 10. İslâm'ın barış dini olduğunu benimser.
 11. Küreselleşen dünyada dinin birleştirici bir rolünün olduğunu kavrar.

 Okulumuz da programın genel amaçları yanı sıra öğrencilere kazandırılması gereken temel değerler içerisinde ise  Ölçülülük, güven, hakikat sevgisi, kardeşlik, estetik duyarlılık, hoşgörü,  saygı ve sevgi" yer alır.

Hemen Ara